who

Linux who命令用于显示系统中有哪些使用者正在上面,显示的资料包含了使用者 ID、使用的终端机、从哪边连上来的、上线时间、呆滞时间、CPU 使用量、动作等等。

使用权限:所有使用者都可使用。

语法

who - [husfV] [user]

参数说明

 • -h : 不要显示标题列
 • -u : 不要显示使用者的动作/工作
 • -s : 使用简短的格式来显示
 • -f : 不要显示使用者的上线位置
 • -V : 显示程序版本

实例

显示当前登录系统的用户

# who //显示当前登录系统的用户
root  tty7   2014-05-13 12:12 (:0)
root  pts/0  2014-05-14 17:09 (:0.0)
root  pts/1  2014-05-14 18:51 (192.168.1.17)
root  pts/2  2014-05-14 19:48 (192.168.1.17)

显示标题栏

# who -H
NAME  LINE   TIME    COMMENT
root  tty7   2014-05-13 12:12 (:0)
root  pts/0  2014-05-14 17:09 (:0.0)
root  pts/1  2014-05-14 18:51 (192.168.1.17)
root  pts/2  2014-05-14 19:48 (192.168.1.17)

显示用户登录来源

# who -l -H
NAME  LINE   TIME    IDLE   PID COMMENT
LOGIN tty4   2014-05-13 12:11    852 id=4
LOGIN tty5   2014-05-13 12:11    855 id=5
LOGIN tty2   2014-05-13 12:11    862 id=2
LOGIN tty3   2014-05-13 12:11    864 id=3
LOGIN tty6   2014-05-13 12:11    867 id=6
LOGIN tty1   2014-05-13 12:11    1021 id=1

显示终端属性

# who -T -H
NAME  LINE   TIME    COMMENT
root  + tty7   2014-05-13 12:12 (:0)
root  + pts/0  2014-05-14 17:09 (:0.0)
root  - pts/1  2014-05-14 18:51 (192.168.1.17)
root  - pts/2  2014-05-14 19:48 (192.168.1.17)

只显示当前用户

# who -m -H
NAME  LINE   TIME    COMMENT
root  pts/1  2014-05-14 18:51 (192.168.1.17)

精简模式显示

# who -q
root root root root
# users=4

0 0 投票数
文章评分
订阅评论
提醒
guest

0 评论
内联反馈
查看所有评论
0
希望看到您的想法,请您发表评论x