atq

列出当前用户的at任务列表

补充说明

atq命令 显示系统中待执行的任务列表,也就是列出当前用户的at任务列表。

语法

atq(选项)

选项

-V:显示版本号;
-q:查询指定队列的任务。

实例

at now + 10 minutes
at> echo 1111
at> <eot>
job 3 at Fri Apr 26 12:56:00 2013

atq
3       Fri Apr 26 12:56:00 2013 a root

1 1 投票
文章评分
订阅评论
提醒
guest

0 评论
内联反馈
查看所有评论
0
希望看到您的想法,请您发表评论x